You may watch the videos directly on this page or you may watch them on Youtube by double clicking a video, or by going directly to our Mushin-kai Youtube Video Channel.  Fullscreen viewing is avaliable when viewing directly on the Youtube website.
Click here to open our Mushin-kai Youtube Video Channel


Mushin-Kai – Hope for Japan – Noriko Tadano

Mushin-Kai – Hope for Japan – Japanese Dance

Mushin-Kai International – Shitei Kata – Bassai Dai

Mushin-Kai – Hope for Japan – Bunkai Seipai

Mushin-Kai International – Shiho Zuki Kata (Shito-ryu Karate)

Mushin-Kai International – Junino Kata (Shito-ryu Karate)

Mushin-Kai International – Pinan Nidan Kata (Shito-ryu Karate)

Mushin-Kai International – Pinan Shodan Kata (Shito-ryu Karate)

Mushin-Kai International – Pinan Sandan (Shito-ryu Karate)

Mushin-Kai International – Pinan Yondan (Shito-ryu Karate)

Mushin-Kai International – Pinan Godan Kata (Shito-ryu Karate)


DVD Katas coming up!

Shiho Zuki

Juni-No Kata

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

Jitte
Jion
Jiin
Matsukaze
Wanshu
Rohai
Bassai Dai (Shitei Kata)
Bassai Sho
Tomari Bassai
Matsumura Bassai
Kosokun Dai
Kosokun Sho
Kosokun Shiho
Chinto
Chinte
Seienchin
Sochin
Niseishi
Gojushiho
Unshu
Seisan
Naifanchin Shodan
Naifanchin Nidan
Naifanchin Sandan

Juroku (Seiru)
Nipaipo
Sanchin
Tensho
Seipai (Shitei Kata)
Sanseiru
Saifa
Shisochin
Kururunfa
Suparimpei
Heiku
Paiku
Annan
Annanko
Chatanyara Kushanku

Competition and Training Karate DVDs for Shito Ryu Shuko-Kai will be avialable soon. All Katas performed by Shihan Kam Arefi.